Níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami se řídí vztah mezi Origosh.cz a Vámi jako kupujícím, případně příjemcem, pokud se jedná o odlišné osoby. V případě dotazu k níže uvedenému textu nás neváhejte kontaktovat na  info@origosh.cz.

 

Všeobecná ustanovení

Společnost Origosh.cz (Petra Pokorná se sídlem Chrpová 17, 106 00 Praha 10) je prodávajícím zboží na e-shopu Origosh.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Origosh.cz, jako prodávajícím, a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991 Sb. v platném znění).


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající – prodávajícím je internetový obchod  Origosh.cz.


Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.origosh.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.  Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávající objednávku  potvrdí prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce (na vznik smlouvy nemá potvrzení vliv). Samotná kupní smlouva vzniká akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech (např. výrobě na objednávku) si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy žádat úhradu finanční zálohy kupujícím.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit pouze na základě písemné (i e-mailové) dohody obou stran.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno/ vyrobeno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakéhokoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. K takovému odstoupení od kupní smlouvy je třeba, aby projev vůle spotřebitele, kterým se odstupuje od kupní smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@origosh.cz nebo písemně na adresu: Petra Pokorná, V Bytovkách 1518/23, 104 00 Praha 22.

Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vrácením zboží a také v případě opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již používáno.  Pokud bude vrácené zboží neúplné, používané, poškozené či opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

Vrácené zboží musí být doručeno s kopií dokladu o nabytí v internetovém obchodě Origosh.cz

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Dostupnost zboží

Zboží, které nabízíme, je vyráběno v limitovaných malých edicích, často se jedná o originály.  Snažíme se web aktualizovat, jak jen to je možné, nemůže ale zcela zaručit, že vybrané zboží bude vždy k dostání. O případné nedostupnosti, vyprodanosti objednaného zboží Vás budeme neprodleně informovat a pokusíme se Vám nabídnout alternativu či výrobu na objednávku.

 

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem,  na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za vady výrobku, které má zboží při převzetí spotřebitelem nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené používáním, opotřebením, nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Nabízené zboží je ve většině případů ruční výroby, proto také malé nedokonalosti jsou jeho součástí a nejsou důvodem reklamace.

O reklamaci informuje kupující e-mailem na info@origosh.czči písemně na adresu Petra Pokorná, V Bytovkách 1518/23, 10400 Praha 22. K reklamaci je třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu (na www.origosh.cz) a kontakt na kupujícího (adresa, telefon a email). Informace o zaevidování reklamace jsou následně zaslány kupujícímu e-mailem.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,  popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

 

Cena a dodání zboží

Ceny zboží a dodací lhůty jsou uvedeny na stránkách www.origosh.cz.(pokud nedojde k jiné individuální dohodě).  Všechny ceny jsou uvedeny s DPH,  která je platná v okamžiku odeslání objednávky.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující  uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajích v databázi prodávajícího a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům (s výjimkou externích dopravců) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, má právo je měnit.  


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uveřejněném na internetových stránkách prodávajícího (www.origosh.cz) v den uzavření kupní smlouvy.  Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto podmínky nabývají účinnost dne 7.11.2012